Raad van Bestuur en Algemene Vergadering


Raad van Bestuur

Het Centre for Policing & Security heeft een raad van bestuur. Deze vergadert tweemaandelijks en bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale en federale politie en andere veiligheids- en opsporingsdiensten, hulpdiensten, overheden, private partners én academici. De samenwerking tussen deze veiligheidsdiensten en de academische wereld blijkt dus niet alleen uit de vormgeving en de inhoud van de georganiseerde activiteiten maar zij zit reeds in de structuur van het CPS verweven.

Het komt de raad van bestuur toe de verschillende mandaten van de bestuursleden te definiëren. 

Sinds 2015 wordt gewerkt middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen. Dit zijn werkdomeinen waarrond het CPS wenst te werken. Zo beperkt het CPS zich niet tot louter politiegerelateerde problemen en materies maar focust het zich op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruim publiek aan te spreken. 

Het gaat om volgende werkdomeinen:

 • lokale politie
 • lokaal integraal veiligheidsbeleid (LIVB)
 • federale politie
 • bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding
 • evenementen en crisisbeheer
 • innovatie en publiek-private samenwerking (PPS)
 • internationale samenwerking inzake politie en justitie
 • transversale benadering van politionele bevoegdheden
 • dagelijks bestuur / financiën en fondsenwerving
 • dagelijks bestuur / beheer en verslaggeving
 • dagelijks bestuur / publicaties
De raad van bestuur vergadert 5 à 6 maal per jaar. Het dagelijks bestuur stemt onderling af bij dringende zaken. Alle leden in de matrix zijn leden van de raad van bestuur. Het is de bedoeling dat op de vergaderingen van de raad van bestuur telkens minstens één van de piloten per studielijn aanwezig is. 
 
Onder de bestuurders worden, naast de voorzitter, twee ondervoorzitters aangewezen. Daarnaast werd sinds juli 2012 ook een directeursfunctie toegevoegd. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de mandaten worden binnen de raad verdeeld. De raad van bestuur kan voor het behandelen van bepaalde punten om de aanwezigheid verzoeken van externe experten. De raad van bestuur coördineert de werking van het centrum en doet voor de concrete uitwerking ervan een beroep op de medewerking van leden van de algemene vergadering.
 
De agenda van deze raad van bestuur gaat meer in de richting van interne visievorming als toetsingskader voor de beoordeling van voorstellen betreffende acties, werkzaamheden zoals voorgesteld in de bijeenkomsten van de nieuwe algemene vergadering (die minstens twee keer per jaar vergadert).
 
De leden van de raad van bestuur zijn onbezoldigd.

Volgende personen maken deel uit van de raad van bestuur :

Beke Philip, Commissaris, Waarnemend Diensthoofd Federale Wegpolitie Antwerpen + Directeur Operaties Wegpolitie Brabant
Bloeyaert Marc, gewezen Directeur West-Vlaamse Politieschool (op rust), SENIOR CONSULTANT CPS
Bockstaele Marc, ere-Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent 
Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie
Bombeke Chris, innovation officer bij Defensie (ADIV)
Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zennevallei, VICEVOORZITTER CPS
De Bie Bart, Partner, i-Force
De Fré Dimitri, Rampencoördinator UZ Leuven
De Kimpe Sofie, Hoofddocent, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
De Landsheer Jurgen, Korpschef Politiezone Geraardsbergen-Lierde
De Pauw Evelien,  Lector/Onderzoeker VIVES - UGent
De Waele Maarten, Projectmedewerker Radicalisering, VVSG
Dormaels Senior Researcher, INNOS vzw en VIAS Institute
Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Hardyns Wim, Docent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen
Hollevoet Fernand, SENIOR CONSULTANT CPS
Mergaerts Lore, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie
Nieuwkamp Ricardo, Onderzoeker Kenniscentrum, VIAS Institute
Plasschaert Karen, Hoofdcommissaris, Directeur ANPA, Federale politie
Saudelli Inès, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW
Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, VOORZITTER CPS
Vanquekelberghe Clara, Adviseur-criminoloog, ARIEC Antwerpen, Federale politie
Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Algemene Vergadering

Leden van de algemene vergadering van de vzw zijn lid van het CPS. Leden treden vrijwillig toe en dragen bij tot de realisatie van de missie op vrijwillige basis. Zij zijn bereid belangeloos op te treden als werkende leden. Zij treden toe in persoonlijke naam en vertegenwoordigen geen instellingen, noch organisaties of belangengroepen.

Het CPS huldigt het principe dat de leden ervan zich vrij kunnen uitdrukken. Dit betekent dat zij in persoonlijke naam opinies kunnen verwoorden of verdedigen. Alle overige leden dienen hiermee respectvol om te gaan. Anders gezegd wordt in de schoot van het CPS geen rekening gehouden met hiërarchische verhoudingen die erbuiten mogelijkerwijs spelen.
Kortom, het CPS moedigt iedereen die de missie ervan wenst te onderschrijven aan om zich actief in te zetten voor de realisatie van deze missie en dit wars van enige hiërarchische geleding waarin men zich ook moge bevinden buiten de context van het CPS.

De rol en functie van de algemene vergadering betreft een algemene “werk”-vergadering, waarbij de voorstellen voor de diverse initiatieven initieel worden toegelicht, voorgesteld en goedgekeurd. Hier worden tevens de concrete uitvoering van die werkplannen en de inbreng van de leden afgesproken. Deze algemene vergadering vervult dus een functie waaruit het daadwerkelijk engagement en de betrokkenheid blijkt van de leden bij de werking van de vzw.

Daarnaast wordt de Algemene Vergadering minstens jaarlijks bijeengeroepen om een aantal belangrijke beslissingen te nemen die de wet voor dit orgaan uitdrukkelijk voorbehoudt, o.a. de goedkeuring van het budget en van de financiële rekeningen. In de algemene vergadering zetelen eveneens vertegenwoordigers van de lokale en de federale politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, overheden, private partners en academici. 

De leden van de Algemene Vergadering zijn onbezoldigd.

Volgende personen maken deel uit van de algemene vergadering :

Allaerts Dirk, Hoofdcommissaris, Interpol
Bauwens Tom, Adj. Diensthoofd Bestuursgeschillen, Schaarbeek
Beke Philip, Commissaris, Waarnemend Diensthoofd Federale Wegpolitie Antwerpen + Directeur Operaties Wegpolitie Brabant
Bloeyaert Marc, Gewezen directeur West-Vlaamse Politieschool, SENIOR CONSULTANT CPS
Bockstaele Marc, Gewezen Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie Gent
Bollens Sven, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie
Bombeke Chris, innovation officer bij Defensie (ADIV)
Broekaert Tom, Hoofdcommissaris, Federale Gerechtelijke Politie, DJSOC
Bruggeman Willy, Hoofdcommissaris, Voorzitter Federale Politieraad, Professor, verbonden aan BeNeLux Universitair Centrum 
Brugghemans Bert, Kapitein-Commandant, Brandweer Antwerpen
Ceuppens Gunter, Beleidsadviseur ‘Veiligheid’, Cel Strategische Ondersteuning (CSO) – Diensten van de Voorzitster van het Directiecomité, FOD Binnenlandse Zaken
Collier Alain, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas
Cools Marc, Hoogleraar, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Crispel Mark, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Zennevallei, VICEVOORZITTER CPS
D'haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen
De Bie Bart, Partner, i-Force
De Fré Dimitri, Rampencoördinator UZ Leuven
de Hert Paul, Docent Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg
De Kimpe Sofie, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
De Landsheer Jurgen, Korpschef Politiezone Geraardsbergen-Lierde
Decuyper Ronny, Directeur Communicatie, beleid, telematica en lokaal informatiekruispunt en zonaal secretariaat, PZ Rhode&Schelde
De Pauw Evelien,  Chargée de cours/chercheuse VIVES - UGent
De Vlieger Stanny, Hoofdcommissaris, Verbindingsofficier UK
De Waele Maarten, Projectmedewerker Radicalisering, VVSG
Dormaels Arne, Senior Researcher, INNOS vzw, VIAS Institute
Easton Marleen, Hoofddocent Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Hardyns Wim, Docent, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en Universiteit Antwerpen, Veiligheidswetenschappen
Hollevoet Fernand, SENIOR CONSULTANT CPS
Huybrechts Peter, Hoofdcommissaris, Verbingsofficier gouverneur Namen
Keersmaekers Hendrik, Legal Affairs Manager, G4S
Lox Alwin, Hoofdcommissaris-jurist, beleidsadviseur op kabinet van de Commissaris-generaal, Federale Politie
Maesschalck Jeroen, Hoofddocent, Katholieke Universiteit Leuven, Vakgroep Strafrecht, Strafvordering en Criminologie
Mergaerts Lore, Doctoraal onderzoeker, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie
Nieuwkamp Ricardo, Onderzoeker Kenniscentrum, VIAS Institute
Plasschaert Karen, Plasschaert Karen, Hoofdcommissaris, Directeur ANPA, Federale politie
Philippaerts Jacques, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone Lanaken-Maasmechelen
Reyniers Dominique, Substituut Procureur des Konings, parket Antwerpen
Saudelli Inès, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Scharff Patricia, ‎Beleidsmedewerkster cel "politie" bij Kabinet Jan Jambon, Vice Premier & Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken
Schelpe Delphine, Waarnemend korpschef, Politiezone Brakel
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef Politiezone AMOW
Van Den Broeck Tom, Commissaris-auditor, Dienst Enquêtes, Comité P
Vandenbogaerde Ellen, Docent Vives Hogeschool Kortrijk
Vanderhallen Miet, Docent, Onderzoeksgroep Rechtshandhaving Universiteit Antwerpen en Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie Universiteit Maastricht
Van Daele Dirk, Gewoon Hoogleraar, Katholieke Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, VOORZITTER CPS
Van Daele Eddy, Hoofdcommissaris op rust
Van Duffel Willy, Kwaliteitscoördinator, Pedagogisch adviseur, GIP
Vanhoyland Peter, Korpschef Politiezone Voer en Dijle
Van Isterbeek Liesbeth, Directeur-coördinator Federale Politie, CSD Halle-Vilvoorde
Van Nuffel Dirk, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Brugge
Vanquekelberghe Clara, Adviseur-criminoloog, ARIEC Antwerpen, Federale politie
Van Ryckeghem Dominique, Waarnemend Directeur-Generaal, Federale Politie,  Alg. Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR)
Van Walleghem Pim, Substituut Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel
Van Wymeersch Ine, Procureur des Konings Halle-Vilvoorde
Verbist Kelly, Verbindingsamtenaar bij de Gouverneur van Vlaams-Brabant
Verfaillie Kristof, Wetenschappelijk medewerker, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie
Verhage Antoinette, Docent Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Verpoort Peter, Division manager, Seris Security
Verwee Isabel, Vias Institute
Vissers Jack, Hoofdcommissaris, Korspchef Politiezone Schoten
Vynckier Gerwinde, vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent,Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht en forensic auditor bij I-Force
Wauters Eric , adjunct-secretaris Vaste Commissie van de Lokale Politie 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk