Studiedagen, lezingen en opleidingen - Visie

Het CPS streeft het doel na, niet langer alleen vanuit de politie en de wetenschap, maar samen met de hele veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. 

De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

Het CPS richt zich tot medewerkers van politie-en veiligheidsdiensten en wetenschappers uit alle geledingen van het werkveld. De vereniging is daarom zo laagdrempelig mogelijk. Zij beoogt een maximale participatie via democratische prijzen voor haar initiatieven en activiteiten. In dit raam betrekt het CPS alle actoren die een rol spelen in de ruime veiligheidssfeer en de maatschappelijke problemen en vraagstukken die daaruit voortvloeien. De leidraad hierbij blijft een kritische houding en voldoende empathie.

Een activiteit bestaat meestal uit een dagprogramma waarbij een evenwicht wordt gehandhaafd tussen plenaire lezingen en interactieve communicatievormen met het publiek (vb. workshops, interactieve debatten, enz.).

  • Het CPS organiseert studiedagen en seminaries in eigen beheer, de zogenaamde CPS-studiedagen. Een studiedag heeft meestal betrekking op één thema. De thema’s sluiten vaak nauw aan bij actuele politie- of veiligheidsvraagstukken in het politielandschap of hebben betrekking op academische politie- of veiligheidsvraagstukken, die binnen de onderzoekswereld bijzondere belangstelling genieten. Iedere studiedag wordt gechaperonneerd door een academische en politiële ontmoeting. Het CPS streeft er daardoor naar om per studiedag een programma uit te werken dat enerzijds sterk aanleunt bij de dagelijkse politiepraktijk, maar dan anderzijds onderworpen wordt aan externe (academische) analyses en commentaren. Het programma heeft daarbij steeds oog voor een goede vertaling van academische kennis en inzichten naar de politionele praktijk, en omgekeerd.

    In het programma wordt eveneens getracht zoveel mogelijk diverse partners van de maatschappelijke veiligheidsketen te betrekken, met het oog op het creëren van een open discours en debat. Hierbij denken we zowel aan de partners uit de strafrechtsketen als daarbuiten (vb. welzijn, onderwijs, private sector, publieke overheidssector, enz.). De studiedagen van het CPS vormen dus een unieke kans om de leden van de lokale en federale politie en andere (maatschappelijke) veiligheidsdiensten samen te brengen en een geïntegreerd veiligheidsdiscours tot stand te brengen. De bijeenkomsten bieden ruim de gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen met mensen van verschillende korpsen en diverse beleidsniveaus. 

  • Naast het organiseren van studiedagen in eigen beheer wordt er regelmatig een beroep gedaan op het CPS door externe organisaties om studiedagen te organiseren of mee te ondersteunen, de zogenaamde CPS-coproducties Veiligheidsstudies. Het CPS stelt daarbij zijn expertise ter beschikking aan een externe organisatie en werkt hierbij intensief samen met diverse partners van de maatschappelijke veiligheidsketen. In deze werkvorm biedt het secretariaat van het CPS steun aan de organisatie van een studiedag onder de vorm van logistieke ondersteuning of marketingsteun (vb. gebruik van logo CPS). In ruil voor de ondersteuning wordt het logo van het CPS vermeld bij alle PR van desbetreffende studiedag (uitnodiging, documentatiemap, etc.) Voor het CPS betekent deze activiteitenstroom een extra bron van inkomsten en een extra vorm van marketing. 

  • Niet alle thema’s laten toe om een meer academische reflectie te geven of analyse te maken van een politie- of veiligheidsvraagstuk. Het is ook niet altijd mogelijk om een aantal internationale opportuniteiten die zich soms spontaan aandienen, zoals het verschijnen van een interessant internationaal artikel van een politieonderzoeker of het aanbod van een best practice in een buitenlands politiekorps, onder te brengen in een studiedag. Om flexibeler op deze behoeften te kunnen inspelen ontwikkelt het CPS alternatieve werkvormen zoals academische lezingen, seminars of debatten. Deze activiteit geeft een meer academische toets aan de organisatie en de dienstverlening van het CPS. Het biedt ruimte om op meer kritische en wetenschappelijke wijze meer diepgang te geven aan bepaalde maatschappelijke en veiligheidsvraagstukken.
     
  • Voor het overige organiseert het CPS ook gespecialiseerde opleidingen, zoals de opleidingsreeks "Externe communicatie bij evenementen", de opleidingsreeks "Verdieping van interview en communicatietechnieken" en de gespecialiseerde cursussen "SCAN - analyse van schriftelijke verklaringen". Hiermee speelt het CPS in op een specifieke vraag vanuit de praktijk.

 

 

 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk